Αρχική Τοπικά Εργασία Λαμία: Νέα θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης – Δείτε τα δικαιολογητικά

Λαμία: Νέα θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης – Δείτε τα δικαιολογητικά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού στην Δομή του
«Μικτού Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»

amea lamias proslipsi prosopikou

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, μαζί με την αίτηση, οφείλουν να προσκομίσουν, από (07/12/2017 έως 17/12/2017 ώρα 14:00), τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται ακολούθως:

1. ΓΕΝΙΚΑ:

  • Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.).
  • Ταυτότητα ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς).
  • Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών).

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Εφόσον για συγκεκριμένες ειδικότητες ορίζονται από την ανακοίνωση απαιτούμενα προσόντα, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

  • Τίτλο σπουδών από τον οποίο να προκύπτει η ημερομηνία κτήσης του και ο βαθμός του τίτλου σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. Ειδικά για τίτλους που έχουν χορηγηθεί από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, απαιτείται η προσκόμιση της Ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ (όπου απαιτείται), σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, πιστοποιητικού που γίνεται δεκτό από τον ΑΣΕΠ.
  • Βιογραφικό σημείωμα

3. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ :

Για το κριτήριο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση (π.χ., μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο κ.ά.) απαραίτητα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα δικαιολογητικά απόδειξης της επαγγελματικής εμπειρίας (π.χ., βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας κ.λπ)

Για το κριτήριο «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ»
Για την εθελοντική εμπειρία σε υπηρεσίες / φορείς συναφούς αντικειμένου, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαραίτητα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα δικαιολογητικά απόδειξης της εθελοντικής εμπειρίας (π.χ., βεβαίωση φορέα, υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας κ.λπ)

Για το κριτήριο «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ»
• Τίτλο σπουδών από τον οποίο να προκύπτει η ημερομηνία κτήσης του και ο βαθμός του τίτλου σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. Ειδικά για τίτλους που έχουν χορηγηθεί από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, απαιτείται η προσκόμιση της Ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

Για το κριτήριο «ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ»
• Τίτλο σπουδών από τον οποίο να προκύπτει η ημερομηνία κτήσης του και ο βαθμός του τίτλου σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. Ειδικά για τίτλους που έχουν χορηγηθεί από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, απαιτείται η προσκόμιση της Ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

Για το κριτήριο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ»
Δίπλωμα οδήγησης σε φωτοαντίγραφο

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.
2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι Επτά (7) ημέρες από 06/12/2017έως και 12/12/2017 μέχρι τις 14:00.

Αποστολή των αιτήσεων θα γίνεται με τους εξής τρόπους:

1.Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: manoukas1983@yahoo.gr
2.Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Ειρήνης 11Α Λαμία 35100
3.Αυτοπροσώπως από 10:00 με 14:00 στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Ειρήνης 11Α Λαμία 35100

Πληροφορίες: 2231066623 / 30326
ιστοσελίδα: www.amea-lamia.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here