Αρχική Τοπικά Η “μαύρη τρύπα” του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ γεννά… ανησυχίες

Η “μαύρη τρύπα” του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ γεννά… ανησυχίες

(Του Στέφανου Σταμέλλου). Διαβάζοντας την έκθεση του Ορκωτού Λογιστή, το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς λειτουργούσε η διοίκηση και ο οικονομικός έλεγχος στο Δήμο και στο ΔΗΠΕΘΕ και αν αυτό συνέβαινε σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα.

Η λογική μας λέει ότι οι ορκωτοί λογιστές πρέπει να επεκτείνουν τον έλεγχο σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα του Καποδιστριακού Δήμου Λαμίας και των άλλων Καποδιστριακών Δήμων πριν το 2010.

Δες παρακάτω την έκθεση του Ορκωτού Λογιστή για το έλλειμμα:

ΣΟΛ

ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Growe Horwath Εμπειρία – Γνώση – Αξιοπιστία

Προς

  • Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμίας
  • Το Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΡΟΥΜΕΛΗΣ
  • Τον πρόεδρο του Δ.Σ. του ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Δήμαρχο Λαμιέων κ. Σταυρογιάννη Νικόλαο.

Κύριοι,

Προκειμένου να ολοκληρώσουμε τον έλεγχο της χρήσης 2013, που εκκρεμεί και να χορηγήσουμε την έκθεση ελέγχου, προσήλθα στα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου έλαβα γνώση της από 19/1/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΡΟΥΜΕΛΗΣ και της από 18/1/2016 επιστολής του Ορκωτού ελεγκτή που διενεργεί τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2014 στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΡΟΥΜΕΛΗΣ και στο Δήμο Λαμίας κου Βασίλειου Χαρίση, σχετικά με τη διαπιστωμένη διαφορά μεταξύ των επιχορηγήσεων που κατέβαλε ο Δήμος και αυτών που εμφανίζονταν ως εισπραχθείσες από το του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΡΟΥΜΕΛΗΣ. Μετά από αυτό, η ελεγκτική ομάδα αποφάσισε να διερευνήσει παρόμοια γεγονότα για τη χρήση 2013, καθώς και για τις προηγούμενες χρήσεις, στο βαθμό που θα είχαμε την απαραίτητη πρόσβαση, στα στοιχεία του Δήμου. Ο κος Δήμαρχος αποδέχθηκε το αίτημα μας και μας χορήγησε πρόσβαση στα βιβλία του Δήμου, ώστε να καταστεί δυνατό να δούμε από το 2010-2013 πλήρη παραστατικά συναλλαγών της περιόδου αυτής και αναλυτικά καθολικά συναλλαγών για τις προηγούμενες περιόδους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΚΑΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Από την εξέταση των παραστατικών του ταμείου του Δήμου, διαπιστώθηκε ότι για τις εκταμιεύσεις των επιχορηγήσεων προς το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ρ. ακολουθούνταν για όλη την περίοδο 2010 έως και 2013 η εξής διαδικασία:

Οι επιχορηγήσεις εκταμιεύονταν από το Δήμο βάση Ενταλμάτων πληρωμής (ΧΕΠ). Για κάθε ΧΕΠ του Δήμου, από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΡΟΥΜΕΛΗΣ εκδίδονταν Γραμμάτιο Είσπραξης (Γ.Ε.) που υπογράφονταν από το λογιστή και ταμία κ. Λέβα, με την ένδειξη «Α», ενδεχομένως από ειδική σειρά «Α». Από την συνεχή αύξουσα αρίθμηση προκύπτει ότι τα γραμμάτια αυτά χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Ως ελεγκτές του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΡΟΥΜΕΛΗΣ αγνοούσαμε τα γραμμάτια αυτά, επειδή δεν καταχωρούνταν στα βιβλία. Αντίθετα για τις εισπράξεις που καταχωρούνταν εκδίδονταν άλλα Γραμμάτια είσπραξης.

Οι εκταμιεύσεις γίνονταν με τους εξής τρόπους:

α) Εφάπαξ το σύνολο του ποσού του ΧΕΠ ή τμηματικά. Στην τμηματική εξόφληση σημειωνόταν επί του ΧΕΠ από τον ταμία του Δήμου το ποσό και ο τρόπος πληρωμής κάθε τμηματικής καταβολής (μετρητά, ή επιταγή, με αναγραφή του αριθμού της επιταγής). Ο κ. Λέβας υπέγραφε για τη λήψη ολόκληρου του ποσού στο Γραμμάτιο είσπραξης που εξέδιδε, με ημερομηνία συνήθως προγενέστερη τόσο του ΧΕΠ, όσο και των καταβολών. Επιπλέον υπέγραφε και μετά την ολοσχερή εξόφληση του ΧΕΠ επί «απόδειξης πληρωμής» του Δήμου, ενώ δεν υπέγραφε για κάθε τμηματική καταβολή.

β) Με έκδοση επιταγής με δικαιούχο συνήθως τον ταμία του Δήμου (Καλέντζος Θεόδωρος), ή το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΡΟΥΜΕΛΗΣ, ή τον κ. Λέβα ή και άλλο πρόσωπο (π.χ. ΙΚΑ).

Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις που η είσπραξη της επιταγής σε διαταγή Καλέντζος Θεόδωρος δεν καταθέτονταν αυτούσια στην τράπεζα, αλλά μέρος αυτής. Η διαφορά μας δήλωσε ο Ταμίας του Δήμου κ. Καλέντζος ότι δίδονταν από τον ίδιο σε μετρητά στον κ. Λέβα, επειδή ο ίδιος το ζητούσε. (πώς καλύπτονταν ο ταμίας του Δήμου δίνοντας μετρητά, χωρίς κάποιο παραστατικό, στα χέρια τρίτου;;)

γ) Με μετρητά, ιδιαίτερα μεγάλα ποσά. (παραστατικά;;;)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ενώ για τη διασφάλιση των συναλλαγών και την αποφυγή κινδύνων απάτης το σύνολο των εκταμιεύσεων θα έπρεπε να κατατίθενται από το Δήμο στην τράπεζα σε λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΡΟΥΜΕΛΗΣ, αυτό δεν γίνονταν. Αντίθετα οι εκταμιεύσεις γίνονταν σε μεγάλη έκταση σε μετρητά. (ποιος άλλος το ήξερε αυτό εκτός από τον ταμία του Δήμου και τον λογιστή του ΔΗΠΕΘΕ;)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Προκειμένου να εντοπισθούν διαφορές μεταξύ των βιβλίων του Δήμου και των βιβλίων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΡΟΥΜΕΛΗΣ για τις προηγούμενες χρήσεις (2001 έως και 2013) συγκρίθηκαν τα Α.Κ. του Δήμου με τα αντίστοιχα έσοδα που καταχωρήθηκαν στα βιβλία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΡΟΥΜΕΛΗΣ.

Από τη σύγκριση προέκυψαν διαφορές για όλες τις χρήσεις, για τις οποίες συγκεντρώθηκαν στοιχεία, οι οποίες παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

ΧΡΗΣΗ           ΔΗΜΟΣ          ΔΗΠΕΘΕΡ                 ΔΙΑΦΟΡΑ

2001                322.811,33       Χωρίς στοιχεία (γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία;;)

2002                322.000,00       Χωρίς στοιχεία

2003                438.000,00       394.623,00                 -43.377,00

2004                540.000,00      402.000,00                  -138.000,00

2005                750.000,00      690.000,00                  -60.000,00

2006                550.000,00      440.073,40                  -109.926,60

2007                850.000,00      734.000,00                  -116.000,00

2008                1.000.000,00   805.000,00                  -195.000,00

2009                1.600.000,00   1.405.000,00               -195.000,00

2010                1.400.000,00   1.248.000,00               -152.000,00

2011                950.000,00      820.000,00                  -130.000,00

2012                700.000,00      573.000,00                  -127.000,00

2013                650.000,00      519.000,00                  -131.000,00

Σύνολο 1.397.303,60

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για τον έλεγχο των ανωτέρω διαφορών συγκεντρώθηκαν τα σχετικά παραστατικά από το Δήμο για τις χρήσεις 2013 έως και 2010. Η ανάλυση και η τεκμηρίωση των διαφορών παρατίθεται σε συνημμένο πίνακα ανά έτος και ανά ΧΕΠ.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω και την τεκμηρίωση που παρουσιάζεται στον συνημμένο πίνακα, οι διαφορές οφείλονται σε απάτη, ο δε τρόπος πραγματοποίησης της απάτης ήταν δομημένος έτσι ώστε να μην είναι εφικτό να διαπιστωθεί από τον έλεγχο των προηγούμενων χρήσεων. Δεδομένου ότι δεν ήμουν ελεγκτής του Δήμου Λαμίας, για τη συμφωνία των επιχορηγήσεων, ζητούσα να αποσταλεί σχετική επιστολή από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΡΟΥΜΕΛΗΣ, η οποία ελάμβανε αριθμό πρωτοκόλλου εξερχομένου εγγράφου και επί της οποίας δεν είχα λάβει ποτέ απάντηση από το Δήμο.(γιατί;;) Εφαρμόζοντας τις εναλλακτικές διαδικασίες που προβλέπονται για τις περιπτώσεις αυτές από τα ελεγκτικά πρότυπα, όπως έλεγχος τραπεζικών κινήσεων, συμφωνία τραπεζικών υπολοίπων, καταμέτρηση ταμιακών διαθεσίμων, λήψη επιβεβαιωτικών επιστολών από τις τράπεζες, λήψη επιβεβαιωτικών επιστολών για επιβεβαίωση της επιχορήγησης από το Υπ. Πολιτισμού, λήψη επιστολής επιβεβαιώσεων της διοίκησης κ.λ.π., δεν είχε προκύψει ένδειξη για απάτη, εκτός του γεγονότος ότι ταμίας και λογιστής στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ήταν το ίδιο πρόσωπο, ο κ. Λέβας. Το γεγονός αυτό είχε επισημανθεί, στις αναλυτικές εκθέσεις επί των ευρημάτων του ελέγχου, που απευθύναμε προς το Δήμαρχο Λαμιέων και πρόεδρο του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ρ., ως γεγονός που εγκυμονεί διαχειριστικούς κινδύνους. Στις εκθέσεις αυτές εμφανίζονταν αναλυτικά το ποσό της επιχορήγησης που ήταν καταχωρημένο στα έσοδα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ρ, κάθε χρήσης, χωρίς ποτέ να εκφραστεί σχετική διαφωνία από το Δήμο.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

-Ο εντοπισμός των διαφορών, μεταξύ των εκταμιεύσεων του ΔΗΜΟΥ και αυτών που εμφανίζονταν ως εισπραγμένες από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ρ., κατέστη δυνατός κατόπιν της δυνατότητας, με βάση την άδεια που μας δόθηκε από τον δήμαρχο Κο Νικόλαο Σταυρογιάννη, για πρόσβαση στα στοιχεία του Δήμου.

– Διαπιστώθηκε από τα ανωτέρω στοιχεία ότι τα Γ.Ε. που εξέδιδε το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ρ. και επισυνάπτονται στα ΧΕΠ του Δήμου είναι διαφορετικά και συνολικά με μεγαλύτερα ποσά από τα Γ.Ε. που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία του ΔΗΠΕΘΕΡ και επιδείχτηκαν κατά τον έλεγχό μας, για όλες τις προηγούμενες χρήσεις που διερευνήθηκαν (2010-2013).

– Οι διαφορές αυτές, τουλάχιστον για τις χρήσεις που διερευνήθηκαν, συνιστούν:

1. Απάτη κατά του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ρ και του ΔΗΜΟΥ

2. Μεθοδεύσεις, με σκοπό να εξαπατηθούν και οι ελεγκτές.

Συνεπώς η παρούσα θα πρέπει να κοινοποιηθεί και στον αρμόδιο εισαγγελέα, για τις δικές του ενέργειες.

Συνημμένα, μαζί με τον «πίνακα ανάλυσης και τεκμηρίωσης των διαφορών χρήσεων 2010 – 2013» σας αποστέλλω και αντίγραφα των ΧΕΠ του Δήμου με τα συνημμένα σχετικά παραστατικά που αναφέρονται, για τις περιπτώσεις που εντοπίσθηκαν διαφορές.

Τελειώνοντας θέλω να επισημάνω ότι είμαι στη διάθεσή σας, να επεκτείνω τη διαχειριστική διερεύνηση των διαφορών και σε προηγούμενες χρήσεις, προ του 2010, εφόσον μου παρασχεθεί ανάλογη πρόσβαση στα στοιχεία του Δήμου, καθώς για όποια διευκρίνιση απαιτηθεί.

Με εκτίμηση,
Ευστάθιος Π. Μπανίλας
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Μέτοχος της ΣΟΛ Α.Ε.

(οι υπογραμμίσεις είναι δικές μου για να επισημανθούν ορισμένα στοιχεία)

Στέφανος Σταμέλλος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.