Αρχική Τοπικά Στερεά: Με το προσφυγικό ξεκινά σε λίγο η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Στερεά: Με το προσφυγικό ξεκινά σε λίγο η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 8η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 8η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00 μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία), για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα 1ο Συζήτηση για το προσφυγικό και λήψη απόφασης για τη σύσταση επιτροπής, η οποία θα εισηγείται προτάσεις για πρωτοβουλίες και ενέργειες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο
πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού για το εν λόγω θέμα.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Θέμα 2ο ”Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 124/21-6-2019 (ΑΔΑ : Ψ9Ρ67ΛΗΙΘΨ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας με θέμα “Έγκριση δέκα (10) θέσεων πρακτικής άσκησης των μαθητών του ΕΠΑ. Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ και πέντε (5) θέσεων πρακτικής άσκησης για μαθητές του ΕΠΑ. Λ. – Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας για την Π. Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας κ. Ηλίας Κυρμανίδης

Θέμα 3ο Έγκριση πρόσληψης ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της ΠΕ Βοιωτίας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωμά

Θέμα 4ο Έγκριση πρόσληψης ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της ΠΕ Εύβοιας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοιας κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ -ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
Θέμα 5ο ”Εκλογή εκπροσώπων περιφερειών στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ. Π.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π. Δ. 74/2011 (Φ.Ε.Κ.
181/τ. Α΄/22-8-2011)
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός.

Θέμα 6ο Ορισμός εκπροσώπου της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, στο Δ.Σ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχείριση και Διοίκηση Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης Βοιωτίας Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. ΑΕ
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 7ο Ορισμός εκπροσώπων Περιφερειακού Συμβουλίου σε επιτροπές
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας κ. Κων/νος Μπακομήτρος

Θέμα 8ο Ορισμός μελών του Δ.Σ. της αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και συντομογραφικά «Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.»”.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 9ο Ορισμός Εκπροσώπου Περιφερειακού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση και Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΠΕΠΨΥ – ΠΕ Φθιώτιδας
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας κ. Κων/νος Μπακομήτρος

Θέμα 10ο Ορισμός Εκπροσώπου μας με τον αναπληρωτή του για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Επιτροπή Διαχείρισης του προγράμματος (ΕΔΠ) του τοπικού
προγράμματος με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και της προτεραιότητας 4 του ΕΠ.ΑΛ.Θ 2014-2020 «CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ»
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης

Θέμα 11ο Ορισμός Εκπροσώπου μας με τον αναπληρωτή του για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Επιτροπή Διαχείρισης του προγράμματος (ΕΔΠ) του τοπικού
προγράμματος με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και της προτεραιότητας 4 ΤΟΥ ΕΠ.ΑΛ.Θ 2014-2020 «CLLD/LEADER ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΥ».
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
Θέμα 12ο Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής και Περιβάλλοντος κ. Δημήτριος
Βουρδάνος

Θέμα 13ο Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας κ. Κων/νος Μπακομήτρος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Θέμα 14ο Έγκριση πρότασης ωρίμανσης έργων για την νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 15ο Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2019 (τροπ. 04)
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 16ο Έγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2019 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των
πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ. 06)
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 17ο Ανάκληση της αρ. 350/2018 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου, λόγω αλλαγής κυρίου του έργου και εκ νέου έγκριση σύναψης και αποδοχή των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Εφαρμογών Α.Π.Ε. στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου» και εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 18ο Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα(ΤΕΙ) Στερεάς Ελλάδας της υπηρεσίας με τίτλο : «Δράσεις ανάπτυξης της Mελισσοκομίας του
Νομού Ευρυτανίας και ταυτοποίησης του παραγόμενου μελιού» Δράση ΙΙ : καταγραφή, μελέτη και παρακολούθηση της βλάστησης-χλωρίδας και των κλιματικών και βιοκλιματικών
δεδομένων, συγκέντρωση και επεξεργασία δειγμάτων», ως προς το συμβαλλόμενο μέλος
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 19ο α) Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του «Ινστιτούτο Prolepsis» για το έργο: «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και
Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-“ΔΙΑΤΡΟΦΗ” σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2019 –
2020». β) Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας κ. Κων/νος Μπακομήτρος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Θέμα 20ο Έγκριση Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών ετών 2020 – 2022
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας κ. Κων/νος Μπακομήτρος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 21ο Άνοιγμα λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στη Τράπεζα της Ελλάδος
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός

Θέμα 22ο 6η Τροποποίηση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.